Partneři projektu PharmaBrain

Fyziologický ústav Akademie věd České republiky

Hlavním partnerem v konsorciu je Fyziologický ústav Akademie věd České republiky (AV ČR) (FGÚ; www.fgu.cas.cz/) patřící k předním národním výzkumným institucím v oboru normální a patologické fyziologie.

Cílem Fyziologického ústavu je zdokonalovat základní znalosti o fyziologických a patologických procesech, které jsou spojeny s nervovým systémem, metabolismem a oběhovým systémem, a tím připravovat cestu možným novým preventivním, diagnostickým a terapeutickým postupům pro boj se závažnými onemocněními u lidí. Veškeré tyto činnosti zdůrazňují vedoucí roli Fyziologického ústavu na poli biomedicínského výzkumu v České republice. Ve Fyziologickém ústavu pracuje 401 zaměstnanců, v přepočtu 331 FTE.

FGÚ se skládá z celkem 23 vědeckých oddělení, jejichž výzkumné programy se vzájemně doplňují, a které spolu navzájem intenzivně spolupracují. Jednotlivá oddělení používají široké spektrum nejrůznějších moderních metodologických přístupů včetně komplexních přístupů na molekulární, buněčné, tkáňové a systémové úrovni. Přibližně polovina vědeckých oddělení je zaměřena neurobiologicky. Tato oddělení se soustředí na vzájemně doplňující tématiky výzkumu molekulárních základů dráždivosti, a to především ionotropnich a metabotropních receptorů (glutamátové, vaniloidní, GABA, ATP, ACh, opioidní), synaptickou komunikaci, paměť a její poruchy, a dále vyvíjí animální modely lidských duševních a neurologických onemocnění (epilepsie, kognitivní poruchy, nocicepce, neurodegenerativní poruchy). Tento neurovědní výzkum zahrnuje i preklinický vývoj nových farmakologických látek s antiepileptickým působením, látek zpomalujících neurodegeneraci a ovlivňujících kognici.

Součástí FGÚ je i Centrum preklinického testování potenciálních léčiv, které v souladu se zásadami správné výrobní praxe (SVP, GMP) a správné laboratorní praxe (SLP, GLP) poskytuje komplexní služby včetně toxikologických studií, farmakologických testů, toxikologických testů (zkoušky na specifickou a nespecifickou neškodnost, lékopisné zkoušky, testace vakcín), a další biologické testy podle požadavků zadavatelů.

Ústav organické chemie a biochemie

Celé konsorcium partnerů uzavírá Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (ÚOCHB), který je excelentním vědeckým ústavem v České republice a to v evropském i světovém měřítku.

ÚOCHB má historii 60 let úspěšného základního výzkumu v oblasti organické chemie, biochemie, chemie přírodních produktů a teoretické chemie. To je doloženo vysokým počtem publikací ve vědeckých časopisech (v roce 2012 to bylo 283 publikací v impaktovaných časopisech), vysokou citací těchto děl, aktivní účast výzkumných pracovníků na mezinárodních konferencích, vědecké vzdělávání mladých výzkumných pracovníků. ÚOCHB také pravidelně vyhlašuje mezinárodní soutěže o vedoucí pozici vedoucích skupin v oblastech na rozhraní biologických věd a moderní organické chemie a nabízí výjimečné podmínky pro zahájení mladých výzkumných pracovníků.

Úzká spolupráce organických chemiků a biochemiků umožnila provádět multidisciplinární výzkum vedoucí k jedinečným výsledkům ve vývoji klinicky užívaných léků proti retrovirům, hepatitidě B a DNA virům. Léky jako Duvira-gel, Visitide, Viread, Hespera, Truvada, Atripla jsou v současné době mezi základními pilíři léčby těchto onemocnění po celém světě. Finanční prostředky z licenčních poplatků společnosti Gilead Sciences umožnily provést rekonstrukci ÚOCHB a také výstavbu nové budovy pro organickou chemii.

Univerzita Hradec Králové


Dalším partnerem projektu je Univerzita Hradec Králové představující mladou veřejnou vzdělávací institucí založenou v roce 1959.

Dalším partnerem projektu je Univerzita Hradec Králové představující mladou veřejnou vzdělávací institucí založenou v roce 1959. Univerzitu tvoří pět částí, kterými jsou Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu, Filosofická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Ústav sociální práce. Společně tyto součásti nabízejí studium ve více jak stovce plně akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských programů, které ročně navštěvuje okolo 7000 studentů. Partnerem projektu je Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové.

Klíčové vědecké výzkumné aktivity Přírodovědecké fakulty (FS) jsou realizovány Katedrou Chemie. Tato výzkumná skupina se zaměřuje na chemické a biochemické disciplíny jako je vývoj nových léčiv, včetně přípravy chemických látek pro léčbu Alzheimerovy nemoci, nádorových onemocnění nebo desinfekčních sloučenin. Pro tyto účely využívá pokročilých in silico metod, které za pomoci vhodného hardware a software predikují fyzikálně chemické vlastnosti a potenciální biologické účinky navrhovaných chemických sloučenin. Tyto predikované výsledky jsou následně ověřeny experimentálně in vitro, a tak dávají zpětnou vazbu predikčním výpočetním systémům. Tímto způsobem jsou získávána (a publikována nebo patentována) jedinečná data s využitím sofistikovaných výpočetních systémů.

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Konsorcium je dále doplněno o účast Univerzity Karlovy v Praze.

Reálně bude projekt realizován (personálně, organizačně, ekonomicky i věcně) v rámci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen "3. LF UK"). 3. LF UK je jednou ze základních součástí univerzity pro uskutečňování pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti.


Sídlo 3. LF UK se nachází ve vinohradském zdravotnickém areálu v Praze. Jedná se o vůbec největší areál lékařského školství v České republice. Kromě vzdělávání je fakulta velmi úspěšná i na poli výzkumu a praxe, kde dosahuje skvělých výsledků. Odbornou veřejností je vnímána jako nejlepší lékařská fakulta v České republice.

Výzkum na 3. lékařské fakultě představuje spolu s výukou její základní program. Orientace vědecké práce na fakultě je zaměřena na aplikovaný i základní lékařský výzkum. Fakulta důsledně podporuje mezinárodní zapojení jejích pracovišť a pracovníků do mezinárodní výzkumné sítě. Důležitou politikou fakulty je její zaměření na pět základních vědeckých, problémově orientovaných okruhů, zahrnujících neurovědní výzkum, výzkum v oblasti výživy, metabolismu a diabetologie, kardiovaskulární výzkum, výzkum v oblasti onkologie a výzkum v oblasti traumatologie.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky